პუბლიკაციები

ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკა

წი­ნამ­დე­ბა­რე პო­ლი­ტი­კის დო­კუ­მენ­ტი წარ­მოად­გენს სა­ქარ­თვე­ლოს ჯან­დაც­ვის სის­ტე­მის რე­ფორ­მი­რე­ბის ზო­გად პრინ­ცი­პებს და ამ პრინ­ცი­პე­ბის და­ნერ­გვის მექა­ნიზ­მსა და მო­სა­ლოდ­ნე­ლი შე­დე­გე­ბის აღწერას.

წარ­მოდ­გე­ნი­ლი პუბ­ლი­კა­ცია მოი­ცავს სა­ქარ­თვე­ლოს ჯან­დაც­ვის სის­ტე­მის ისტო­რიუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის ანალიზს: სხვა­დას­ხვა დროს არ­სე­ბუ­ლი პო­ლი­ტი­კის გან­ხილ­ვა­სა და მი­ღე­ბულ შედეგებს. პო­ლი­ტი­კის დო­კუ­მენ­ტი ფო­კუ­სი­რე­ბუ­ლია ჯან­დაც­ვის სა­ჯა­რო პო­ლი­ტი­კის არ­სე­ბუ­ლი მდგო­მა­რეო­ბის სა­ფუძ­ვლიან ანალიზ­სა და პრობ­ლე­მის შესწავლაზე. ამასთან, დო­კუ­მენ­ტში გან­ხი­ლუ­ლია ჯანდაც­ვის სის­ტე­მე­ბის გლო­ბა­ლუ­რი გა­მოც­დი­ლე­ბა და არ­სე­ბუ­ლი გამოწვევები.

მრა­ვალ­რიც­ხო­ვა­ნი თეო­რიუ­ლი და ემ­პი­რიუ­ლი კვლე­ვი­სა და მო­წი­ნა­ვე ეკონო­მი­კის გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე დაყრდნობით, გან­საზ­ღვრუ­ლია ჯან­დაც­ვის ოპ­ტი­მალუ­რი მო­დე­ლი და ჯან­დაც­ვის სის­ტე­მი­დან სო­ცია­ლუ­რი დახ­მა­რე­ბის გა­მიჯ­ვნის საკითხი, შე­მო­თა­ვა­ზე­ბუ­ლია ოპ­ტი­მა­ლურ მო­დელ­თან მიახ­ლოე­ბის ალ­ტერ­ნატი­ვე­ბი და მა­თი შედარება.

დოკუმენტის სრულად გასაცნობად იხ. მიმაგრებული ფაილი.


ავტორ(ებ)ი

ეგნატე შამუგია