პუბლიკაციები

საქართველოს ფულად-საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის რეფორმის მიმართულება

წი­ნამ­დე­ბა­რე პო­ლი­ტი­კის დო­კუ­მენ­ტი წარ­მოად­გენს სა­ქარ­თვე­ლოს ფუ­ლა­დი სის­ტე­მის რე­ფორ­მი­რე­ბის ზო­გა­დი პრინ­ცი­პე­ბი­სა და ამ პრინ­ცი­პე­ბის და­ნერ­გვის მო­სა­ლოდ­ნე­ლი შე­დე­გე­ბის აღწერას.

დო­კუ­მენ­ტი მოი­ცავს სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ნე­ტა­რუ­ლი და სა­ვა­ლუ­ტო პო­ლი­ტი­კის ის­ტო­რიულ მი­მო­ხილ­ვას და ანალიზს. მას­ში გან­ხი­ლუ­ლია სა­ქარ­თვე­ლოს მონე­ტა­რუ­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის დღე­ვან­დე­ლი პო­ლი­ტი­კა და შე­და­რე­ბუ­ლია მსოფლიოს სხვა ქვეყნებს. შეს­წავ­ლი­ლია ისე­თი ქვეყნები, რომლებიც, მო­ნე­ტა­რული პო­ლი­ტი­კის რე­ფორ­მი­რე­ბის თვალსაზრისით, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი გა­მოც­დილე­ბით ხასიათდებიან. იმისთვის, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს პოლიტიკა, მიდ­გო­მე­ბი და ეკო­ნო­მი­კუ­რი გა­რე­მო მაქ­სი­მა­ლუ­რად დაუახ­ლოვ­დეს ევ­რო­პის კავ­ში­რის სტანდარტებს, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი აქ­ცენ­ტი გა­კე­თე­ბუ­ლია ევ­რო­ზო­ნის წევრ და არა­წევრ ქვეყნებზე, რომ­ლე­ბიც ლე­გა­ლუ­რი გა­დახ­დის სა­შუა­ლე­ბად ევ­როს იყენებენ. გარ­და ამისა, გან­ხი­ლუ­ლია პა­ნა­მი­სა და ეკ­ვა­დო­რის მაგალითები, მათი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მო­ნე­ტა­რუ­ლი რე­ფორ­მი­რე­ბის გამო.

აკა­დე­მიუ­რი კვლე­ვე­ბი­თა და შეს­წავ­ლი­ლი ქვეყ­ნე­ბის მა­გა­ლი­თე­ბით დადგინდა, რომ ლა­რის ევ­რო­ზე მიბ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის მრა­ვალ პო­ზი­ტიურ შე­დეგს მოიტანს: და­დე­ბი­თად აი­სა­ხე­ბა მო­სახ­ლეო­ბის კეთილდღეობაზე, მთავ­რო­ბის ფის­კა­ლურ დისციპლინაზე, უზ­რუნ­ველ­ყოფს ქვეყ­ნის გრძელ­ვა­დიან და სტა­ბილურ გან­ვი­თა­რე­ბას და­ბა­ლი ინ­ფლა­ციი­სა და ნაკ­ლე­ბი სა­ვა­ლუ­ტო რის­კე­ბის გარემოში. ლა­რის ევ­რო­ზე ფიქ­სი­რე­ბა ხელს შეუწ­ყობს ევ­რო­კავ­ში­რის ქვეყ­ნების ეკო­ნო­მი­კებ­თან უკეთ ინტეგრაციასაც.

ნაშ­რომ­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია სა­თა­ნა­დო რე­ფორ­მი­რე­ბის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი და მა­თი თანმიმდევრობა, რა­თა რე­ფორ­მა მაქ­სი­მა­ლუ­რი ეფექ­ტია­ნო­ბით განხორ­ციელდეს.

დოკუმენტის სრულად გასაცნობად იხ. მიმაგრებული ფაილი.


ავტორ(ებ)ი

ზვიად ხორგუაშვილი